Generalforsamling 2022

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria.

onsdag den 23 marts kl 19.00

1. Valg af dirigent.

2. Beretning af foreningens virksomhed

3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget.

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af bidrag til foreningen.

6. Valg til bestyrelsen. På valg er : Niels Jørgen Pedersen og Bo Dahl.

7. Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er : Lars Cronwald

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Preben Christensen og suppleant Keld Dahl

9. Eventuelt.