Referat af Generalforsamling 2018

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  • Beretning af foreningens virksomhed.
  • Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget..
  •  Indkomne forslag.
  • Fastsættelse af bidrag til foreningen.
  • Valg til bestyrelsen. På valg er : Niels Jørgen Pedersen. og Bo Dahl
  • Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er: Steffan Scheel – Poulsen.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Flemming Ejstrup og suppleant Keld Dahl .
  • Eventuelt.

1: Allan blev godkendt, hvorefter han bekræfter at generalforsamlingen var varslet korrekt og spørger til fuldmagter, hvilket der ikke var. 28 fremmødte og heraf var 26 stemmeberretigede

2: Bo fremlægger årsberetning, hvor han bl.a. kom ind på ombygningens er trukket ud og omkring antal medlemmer og henviser til hjemmesiden for pakkeskift. Han beretter også om at vi det seneste år ikke nævneværdigt har mistet medlemmer, hvorefter der kommer et spørgsmål fra salen. Medlemmet hæfter sig ved at der siden 2014 har været et stort fald, hvilket Per forklarer hænger sammen med lejerbos opsigelse af kollektiv aftale.

3: Per gennemgår regnskab og budget. Regnskabet viser et resultat på 85114 kr før afskrivninger og -12789 kr efter afskrivninger som er ligget meget godt i tråd med budgettet for året.  Budget for 2018viser et resultat på næsten samme niveau, hvilket er 83676 kr. før afskrivninger og -4437 efter afskrivninger. Ingen spørgsmål fra forsamlingen omkring budget og regnskab. Kontingent er uændret jf. budget.

4: Ingen indkomne forslag

5:Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, hvilket vedtages

6: Niels Jørn og Bo bliver genvalgt

7: Steffan genvalgt som suppleant

8: Flemming og Keld er genvalgt 9: Niels Jørn fremviste blandselv mulighederne, og det skabte en god stemning med interesse for at vide mere.