Referat fra generalforsamling 2019

Dagsorden til ordinær generalforsamling i Kongerslev antenneforening i KIFs cafeteria. Tirsdag d.   5. marts kl.19.00

  1. Henrik, som var indstillet til dirigent af bestyrelsen, blev valgt som dirigent uden anmærkninger fra forsamlingen. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet korrekt iht. Vedtægterne samt at der var fremmødt 31 stemmeberettigede samt 2 følgesvende.
  2. Formand Bo Dahl fremlægger hans beretning for året som gik, hvor han blandt andet kom ind på ombygningen og det forestående Gbit netværk, medlemsantal, muligheden for bredbånd uden tv pakke samt det faktum at Kongerslev Antenneforening klart  tåler en sammenligning med andre antenneforeninger og konkurrenter. Eneste kommentar fra forsamlingen til beretningen var et medlem som påpeger mængden af genudsendelser. Vi i bestyrelsen forklarer at hverken vi eller Yousee har bestemmelsesret over kanalernes indhold og mængden af genudsendelser.
  3. Kasserer Per Henriksen fremlagde regnskabet for 2018 og budgettet for 2019. Regnskabet viste et driftsresultat før afskrivninger på 72086 kr. hvilket lå lidt under budget. Dette skyldes blandt andet en større udgift til service og reparationer. Resultatet efter afskrivninger viste et minus på -16027 kr.  Budgettet for 2019 ligger tæt på resultatet for 2018, da vi forventer et resultat før afskrivninger på 69894 kr. og efter afskrivninger på -9408 kr.
  4. Ingen indkomne forslag
  5. På grundlag af budget og regnskab foreslog en enig bestyrelse at kontingentet fastholdes på nuværende niveau, hvilket blev godtaget af forsamlingen.
  6. Alle modtog genvalg og forsamlingen var hurtige til at stemme for dette. Ingen stillede op til kampvalg.
  7. Her skete der en udskiftning da Lars blev valgt som suppleant.
  8. Begge modtog genvalg og dette blev også hurtigt vedtaget da ingen her heller ønskede at stille op til kampvalg.
  9. Eventuelt var også en hurtig omgang men der var arrangeret en lodtrækning blandt de fremmødte om 2 biobilletter med guf, som var sponsoreret af VerdensTV. Medlemmet Poul Erik vandt disse.